تالیف کتاب از پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق 

در این مطلب به معرفی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به همراه سرفصل دروس این رشته، دانشگاه های پذیرنده و مشاغل و بازار کار می پردازیم

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:
در حقوق جزا و جرم شناسی به مطالعه علمي پديده های مجرمانه پرداخته می شود، این موضوع به دلیل پیچیده تر شدن فضای جرم در دنیای امروز نیاز به تخصصی تر شدن دانش حقوقی و سیستم عدالت کیفری دارد. تشکيل دادگاه هاي ويژه جرايم سایبری، اقتصادی، جرايم اطفال بزهکار و ... نشان از نياز به رسيدگي تخصصي و کارشناسان مرتبط است.

حقوق جزا را می توان به صورت ماهوی به دو بخش حقوق جزای عمومي و اختصاصی و شکلی به آيين دادرسي کيفری تقسيم نمود. 

برای آشنایی بیشتر با حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع ارشد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 پایان نامه حقوق 

در این مطلب به معرفی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به همراه سرفصل دروس این رشته، دانشگاه های پذیرنده و مشاغل و بازار کار می پردازیم

معرفی رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:
حقوق جزا و جرم شناسی به مطالعه علمي پديده ي مجرمانه مي پردازد. امروزه با فني شدن مرتکبان جرم و پيچيده شدن نوع جرايم، سيستم عدالت کيفري به سمت تخصصي شدن مي رود. تشکيل دادگاه هاي ويژه جرايم اقتصادي، جرايم اطفال بزهکار و ... نشان از نياز به رسيدگي تخصصي و کارشناسان مرتبط است.

حقوق جزا به دو بخش ماهوي (حقوق جزاي عمومي و اختصاصي) و شکلي (آيين دادرسي کيفري) تقسيم مي شود.

- حقوق جزاي عمومي به مطالعه قواعد کلي و مشترک جرايم و مجازات ها مي پردازد.

- حقوق جزاي اختصاصي شامل مطالعه روي جرايم به صورت خاص و شرايط اختصاصي حاکم و مجازات هاي آنها می شود.

آيين دادرسي کيفري مجموعه قوانيني است که براي کشف جرم، تعقيب متهمان و تحقيق از آنها، تعيين مراجع صلاحيت دار، شيوه هاي اعتراض به آراء، بيان تکاليف مسئولان قضايي و انتظامي در طول رسيدگي به دعواي کيفري و اجراي احکام از يک سو و حقوق آزادي هاي متهمان از سوي ديگر وضع شده است.

 

برنامه درسی(سرفصل) حقوق جزا و جرم شناسی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی و اختیاری : 28 واحد
پایان نامه : 4 واحد

 

  

انجام پایان نامه کارشنلسی ارشد حقوق  جزا و جرم شناسی

تالیف کتاب از پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

{jcomments on}